Registrering av måltider hos The Kitchen for fakturering til Innovation Dock AS

Regler knyttet til Representasjon og møtemat

Representasjon: Bespisning med eksterne deltakere

Representasjonsutgifter er som hovedregel ikke skattemessig fradragsberettiget (med representasjon menes tiltak som henvender seg til personer, bedrifter m.m. som ikke er knyttet til bedriften, f.eks. kunder og andre forretningsforbindelser). Det kan imidlertid gis skattemessig fradrag for kostnader til en beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser dersom alle følgende betingelser er oppfylt:

Den som krever fradrag er næringsdrivende

Bevertningen finner sted i arbeidstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjon av varer. Salgsrepresentanter som selger varer det ikke er praktisk mulig å bringe rundt til potensielle kunder, anses å oppfylle vilkåret om å demonstrere varer når de i stedet har med seg brosjyrer og annet materiell for å presentere varen. 

Fradrag for bevertning kan da gis innenfor disse reglene:

Bevertningen finner sted på arbeidsstedet eller, hvis det ikke er kantine eller annen rimelig serveringsmulighet der, på spisested i nærheten,
det ikke serveres vin eller brennevin (øl i tilknytning til matserveringen er godkjent i rimelig omfang).

I tillegg må kostnadene være dokumentert med bilag som angir formålet og hvem bevertningen omfatter. NB! Denne dokumentasjonsplikten vil gjelde selv om det ikke er krevd skattemessig fradrag for kostnadene.

Når ett eller flere av vilkårene ikke er oppfylt vil ingen del av kostnadene være skattemessig fradragsberettiget, heller ikke egne ansattes andel av kostnadene. 

Interne møter

Kostnader til interne møter, kurs mv. for personer knyttet til bedriften er skattemessig fradragsberettiget. Det kan dekkes drikke til maten (mineralvann, øl eller vin) i et rimelig omfang når dette anses som en naturlig del av måltidet. Dekkes det alkoholholdig drikke utover det som er normalt til måltidet eller utenom måltidene, antas dette å være en privatutgift. 

Som personer tilknyttet bedriften regnes eier, ansatt, styremedlem, aksjonær, samt representanter fra selskap i samme konsern.

I tillegg må kostnadene være dokumentert med bilag som angir formålet og hvem bevertningen omfatter.

Overtidsmat

Refusjon av utgifter til kost ved pålagt overtid er i utgangspunktet skattefritt og skal normalt ikke lønnsinnberettes når arbeidstaker har hatt et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer. Kvittering eller annet originalbilag må vedlegges arbeidsgivers regnskap. Refusjon av utgifter til kost ved overtid som overstiger kr 86 pr. dag (2015) er imidlertid skattepliktig og skalinnberettes.

Hvis arbeidsgiver yter et rimelig måltid mat til arbeidstaker som er pålagt å jobbe overtid, og arbeidstaker har hatt ett sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer vil dette være en skattefri naturalytelse som er fritatt for trekkplikt, avgiftsplikt og lønnsinnberetning. 

Merverdiavgift

Det foreligger ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader til representasjon og servering.